Wiadomości z Polski i ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
BIP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Środowisko przyrodnicze

 

XII.ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE.

XII.1. Pomniki przyrody.

Miejscowość

Zarządca
Właściciel

 Nazwa

Ilość

Obwód pnia na wys. 1.30m/cm

Trojanów

AWRSP - Park

Lipa drobnolistna

1

300

Trojanów

AWRSP - Park

Lipa drobnolistna

1

340

Trojanów

AWRSP - Park

Lipa drobnolistna

1

450

Życzyn

Posesja prywatna - Park

Dąb czerwony

1

275

Życzyn

DPS - Park

Lipa drobnolistna

1

358

Korytnica

Posesja prywatna - Park

Modrzew

1

250

Korytnica

Posesja prywatna - Park

Dąb szypułkowy

1

404

Korytnica

Posesja prywatna - Park

Dąb szypułkowy

1

395

Korytnica

Posesja prywatna - Park

Jesion wyn.

1

305

Korytnica

Posesja prywatna - Park

Jesion wyn.

1

305

Korytnica

Posesja prywatna - Park

Jesion wyn.

1

350

Korytnica

Posesja prywatna - Park

Jesion wyn.

1

351

Wola Życka

Posesja prywatna - działka

Wiąz szypułkowy

1

368

Ponadto na terenie gminy znajduje się 7 okazów drzew o randze pomnika przyrody, albo ze względu na okazałe wymiary (1-3) lub walory estetyczno-krajobrazowe (4-7), które proponowane są do objęcia ochroną prawną

Miejscowość

Nazwa

Ilość

Obwód pnia na wys.1.30/cm

Podebłocie „Góry”- okolice wsi

Wiąz górski

1

313

Podebłocie „Góry”- okolice wsi

Grab zwyczajny

1

200

Jabłonowiec – okolice wsi

Lipa drobnolistna

1

390

Korytnica – skraj lasu

Dąb bezszypułkowy

1

275

Korytnica – skraj lasu

Dąb bezszypułkowy

1

280

Korytnica – skraj lasu

Dąb bezszypułkowy

1

285

Korytnica – skraj lasu

Dąb bezszypułkowy

1

291

Oprócz obiektów o randze pomników przyrody, w gminie znajdują się obszary i obiekty o randze:

 1. Rezerwatu przyrody „Góry” ( ok.5ha) położonego we wsi Podebłocie, na stromej krawędzi doliny Wisły. Występuje tu unikalny w skali regionalnej i krajowej grąd zboczowy z dużym udziałem grabu, lipy oraz dębu bezszypułkowego.
 2. Parku krajobrazowego: obejmującego dolinę rzeki Wisły ( ranga międzynarodowa).
 3. Obszaru chronionego krajobrazu: obejmującego dolinę rzeki Okrzejki (ranga krajowa) oraz przylegające lasy ( ranga lokalna).
 4. Czterech użytków ekologicznych obejmujących dobrze wyodrębnione przestrzennie fragmenty ekosystemów o dużej roli w kształtowaniu lokalnej różnorodności biologicznej.
  • użytek ekologiczny „Dudki” obejmuje niewielki (0.2ha) poeksploatacyjny zbiornik śródpolny, o stosunkowo niedużym (15%) stopniu zarośnięcia – głównie rdestem ziemnowodnym, łozami i pałką szerokolistną. Stwierdzono tu wyjątkową koncentrację płazów w okresie ich reprodukcji – przynajmniej 7 gatunków ( kumak nizinny, żaba trawna, żaba moczarowa, żaba śmieszka, żaba jeziorkowa, żaba wodna, ropucha szara ) oraz dwa gatunki ptaków ( potrzos i łyska ). Zbiornik jest położony około 80 m na południe od wschodniego skraju osady Dudki,
  • użytek ekologiczny „Jeziorko” – obejmuje niewielki ( 0,3 ha ) poeksploatacyjny zbiornik śródpolny otoczony w niewielkiej odległości lasami, położony 1,3 km na południe od Woli Życkiej o bardzo małym ( 5 % ) stopniu zarośnięcia ale z interesującymi i dość rzadkimi na terenie gm. Trojanów gatunkami roślin: strzałka wodna, żabiściek, rdest ziemnowodny,
  • użytek ekologiczny „Życzyn” – obejmuje duży płat ( 1,5 ha ) niezbyt częstego na Mazowszu środowiska murawy psammofilnej z kostrzewą owczą, szczotlichą siną, rozchodnikiem i macierzanką oraz świergotkiem polnym. Murawa rozciąga się po obu stronach drogi Życzyn – Wola Życka w odległości ok. 450 m na płn. – zach. od Życzyna,
  • użytek ekologiczny „Murawa Korycka” – obejmuje strome zbocze (ok.1,5ha ) o południowo – zachodniej ( silnie nasłonecznionej ) ekspozycji z cechami murawy kserotermicznej, w odległości 750 m na południowy – wschód od Woli Koryckiej Dolnej.

Obiekty te postulowane są również do objęcia ochroną prawną. 

Najważniejszym przyrodniczo obszarem w gminie Trojanów jest dolina rzeki Okrzejki na całej swej długości. Średnia szerokość doliny 350m - maksymalna 1350m, przy głębokości 20 – 25m.W gminie znajdują się dwa typy zbiorników wodnych: naturalne ( 5 niewielkich starorzeczy) i antropogeniczne ( 5 kompleksów stawów rybnych, 3 młynówki i kilkanaście drobnych sródpolnych zbiorników)

Stawy rybne w Trojanowie to najważniejszy w gminie obiekt dla fauny i flory wodnej. Występuje tu 27 gatunków lęgowych ptaków, z tego 25 podlegających ochronie gatunkowej. Ponadto występują tu płazy i bogata entomofauna wodna i bagienna. Stawy te odgrywają regionalną rangę przyrodniczą. Mniejszą rangę, bo tylko lokalną, posiadają pozostałe stawy rybne w Trojanowie – Jagielle, Mrokowie tzw. „Lisie Jamy”, Korytnicy oraz Woli Koryckiej Dolnej.

INTERmedi@
Urząd Gminy w Trojanowie, Trojanów 57A, 08-455 Trojanów, pow. garwoliński, woj. mazowieckie
tel.: 25 682 71 20; 25 6827121; 25 6827107; 25 6827631, fax: 25 682 71 95, email: ug@trojanow.pl, http://www.trojanow.pl
NIP: 8261150903
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI